Szczęśliwe związki partnerskie

Jeśli jesteś gotów(a), otworzyć swoje serce na miłość, masz odwagę podjąć decyzję zgodną ze swoim wnętrzem, to jest to właściwe miejsce dla Ciebie.
Chcę dowiedzieć się więcej!

Świadome związki i relacje partnerskie

Wspólny rozwój podnosi jakość związku i relacji partnerskich.

Świadome związki i świadome relacje partnerskie prowadzą nas do szczęśliwego, pełnego akceptacji i zrozumienia funkcjonowania z innymi. Pozwalają nam z zaufaniem otwierać się przed sobą wzajemnie, być naturalnym, prawdziwym i szczerym. Porozumiewać się na głębokim poziomie z partnerem i czuć się spełnionym w byciu i kontaktach z innymi.

Warto zadać sobie pytanie jak ja funkcjonuję w związku z Sobą samym i innymi ludźmi.

Być może zauważymy analogie pomiędzy tymi relacjami.  Nawiązywanie relacji międzyludzkich to istotna część naszego życia, z której czerpiemy radość, przyjemność i wiedzę płynącą z doświadczania, wspólnego bycia ze sobą. Praktyczna i najważniejsza umiejętność społeczna, która pozwala nam funkcjonować razem – w związku małżeńskim, rodzicielskim, przyjacielskim, w grupie społecznej, zawodowej, w firmie. W każdym związku poznajemy Siebie wzajemnie, uczymy się od Siebie i rozwijamy, zyskując wyższą świadomość, która prowadzi nas do Jedności.

Każdy związek może być udany, jeśli…

Będzie się opierał na czystych intencjach jego założycieli, jasnych , przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich zasadach, wspólnych celach i zadaniach. Wzajemnym szacunku i współpracy, współdziałaniu i określeniu odpowiedzialności względem pozostałych, otwarciu się na innych i na nowe pomysły, itd. Zasada, że wszyscy w danym związku idą w tą sama stronę, mają wspólne cele i wyznają wspólne wartości sprawdzą się równie dobrze w związku piłkarskim jak i małżeńskim. W każdy związek jego udziałowcy muszą zainwestować energię, uwagę, wytrwałość, w każdym muszą być prawdomówni i uczciwi, wtedy wszyscy bez względu na to jaka rolę w nim pełnią będą czuli radość z przynależności do niego.

Wyobrażenia na temat partnerskiego czy małżeńskiego związku.

Związki mogą się różnić w szczegółach, ale z pewnością dla wielu osób ważne będą takie jego cechy, jak: wzajemny szacunek i akceptacja, równe traktowanie siebie, podział obowiązków zgodny z kompetencjami i chęciami poszczególnych osób, umiejętność dzielenia się czy też dążenie do osiągania porozumienia w sprawach ważnych dla każdego z partnerów. Do stworzenia związku partnerskiego potrzebna jest nie tylko chęć obojga i wspólna decyzja o byciu razem, ale otwartość, zaangażowanie i powierzenie się sobie wzajemnie z pełnym zaufaniem. Potrzebna jest też umiejętność wznoszenia się ponad poglądy własne i przekonania, podziały i ograniczenia, poprzez znajdowanie wyższych wartości wspólnych dla obojga. Umiejętność wybaczania zanim się stanie, cierpliwe zainteresowanie i uwaga dana  partnerowi. Te i inne cechy, jak również permanentny rozwój każdego z partnerów, równowaga w dawaniu i braniu, określenie swojego terytorium i wspólnej przestrzeni jak również podział finansów tak, żeby każdy czuł się w tej relacji swobodny i odpowiedzialny, to  swego rodzaju wyzwania, które jawią się przed każdą parą, która chce stworzyć harmonijny związek oparty na zaufaniu i miłości.

Każda relacja jest odwzorowaniem naszych wcześniejszych doświadczeń.

Na warsztatach poznasz metody uwalniania nieświadomych wzorców.

Doświadczeń / pokoleniowych, rodowych, przejętych informacji na nieświadomym poziomie i jako dziecko oraz naszych własnych wyobrażeń, myśli i przekonań o nas samych i innych ludziach.   Relacje, więc jak lustro czy papierek lakmusowy pokazują nasze wzorce funkcjonowania. Jeśli związki niosą radość i spełnienie, a oboje partnerzy rozwijają się, to cieszmy się pielęgnujmy i pogłębiajmy te relacje.  Jeśli tak nie jest to czas  na osobistą przemianę.

Poznając siebie poszerzamy swoją świadomość.

Docieramy do przestrzeni osobistej wolności, własnego potencjału, talentów i możemy z nich w pełni korzystać i  rozwijać. Rozpoznajemy wartości, którymi kierujemy się w życiu i które wnosimy do związku. Poznajemy też własne ograniczenia, blokady i wzorce.    Zauważamy, że połączeni jesteśmy niewidzialnie różnymi emocjami, rytuałami, tradycjami, wierzeniami, przekonaniami i rodowymi wzorcami funkcjonowania.  Dowiadujemy się co nas łączy, a co dzieli w tej partnerskiej, małżeńskiej czy przyjacielskiej relacji.  Uświadamiamy sobie też,  że wszyscy ze wszystkimi jesteśmy połączeni  w Jedności.

To prowadzi nas do kolejnego  wniosku,  że wszystko od nas samych zależy.

Od siebie więc rozpoczynamy proces przemiany, a tzw. rzeczywistość zmienia się wokół nas Możemy też zdecydować o wyjściu ze starych, nieoptymalnych przekonań i zachowań względem siebie  i innych.

Czy Twoje związki się rozwijają i  Ty w nich także ?

Jeśli któryś z nich, albo jakaś ze sfer związku: fizyczna, psychiczna czy duchowa nie funkcjonuje tak jakbyś chciał, to znaczy, że należy się przy tym zagadnieniu zatrzymać, uświadomić sobie źródło problemu, nazwać je i zamienić w rozwiązanie, które zawsze prowadzi nas do nas samych.  Po rozpoznaniu należy  świadomie rozpocząć  proces  uwalnianie  wzorca, wzorców  na   podświadomym  poziomie  by  wprowadzić równowagę i  harmonię w relacje.

Świadome Związki to związki, które dzięki osobistej przemianie jednostek ewoluują
i przemieniają potencjał w rzeczywistość.

Świadome Związki partnerskie prowadzą do celu, jakim w związku jest szczęście. Różnica między związkiem szczęśliwym, a nieszczęśliwym polega na tym, że w związku szczęśliwym oboje partnerzy są świadomi tego, co się z nimi samymi dzieje oraz jak rozwija się ich partnerska relacja. Dzięki tej świadomości oboje mają wpływ na zbliżenie się do Siebie i rozwój relacji.

W szczęśliwym związku oboje….

Mają czyste intencje.

Są prawdziwi i szczerzy.

Rozmawiają ze sobą otwarcie.

Dobre relacje przedkładają nad racje.

Robią to, co jest do zrobienia na bieżąco z miłością.

W związku pozostają Sobą i potrafią żyć w zgodzie z partnerem.

Biorą całkowitą odpowiedzialność za swoją część funkcjonowania w związku..

Są asertywni i uważni, rozpoznają na bieżąco: ograniczające wzorce rodu i uwalniają je.

Kochają Siebie całym sercem i dzielą się z innymi miłością nie oczekując niczego w zamian.

Akceptują Siebie i partnera wraz z ich rodzinami, przodkami, poprzednimi partnerami bez warunków i zastrzeżeń.

Są wdzięczni sobie wzajemnie, doceniają siebie i okazują to swoją codzienną postawą i zachowaniem.

Podejmują działania uwalniające z ich podświadomości, wzorce traumatycznych zdarzeń zapisanych na poziomie pamięci komórkowej ciała. Przebaczają   Sobie osąd, poczucie winy, wstydu, złości, projekcje na partnera, odpuszczają, jednają się z wykluczonymi i stają się coraz bardziej szczęśliwi. Rozumieją, że zachowania innych ludzi zależą od poziomu ich świadomości, na którym funkcjonują, a nie od ich pobożnych życzeń czy chęci. W imię miłości zajmują się Sobą i swoim rozwojem, ponieważ wiedzą, że zmiana w Sobie powoduje zmianę w relacjach ze wszystkimi.

W nieszczęśliwym związku oboje:

Wchodzą w związki oparte na nieczystych intencjach.

Nie rozmawiają ze sobą otwarcie i szczerze i nie budują dobrych relacji.

Grają innych niż są naprawdę, nie znają Siebie samych i swojej wartości.

Obwiniają innych za jakość funkcjonowania w związku i nie biorą odpowiedzialności

Ograniczają się wzajemnie i wykorzystują funkcjonując na najniższych poziomach wibracji.

Mają roszczenia względem partnera i życzeniowe nastawienie płynące z postawy pożądliwości.

Użalają się nad Sobą lub partnerem, są bezradni i nie wiedzą jak sobie i sobie wzajemnie pomóc.

Rozwiązania szukają na zewnątrz Siebie, a nie w Sobie. Nie rozwijają się i nie wyciągają wniosków.

Nie mają wiedzy jak sobie i związkowi pomóc i nie proszą o nią, często sądząc, że jedynym wyjściem jest rozstanie, a tego się boją.

W  relacjach opartych  na fałszu często pojawia się uzależnienię od partnera czy środków, często też oboje ulegają presji oczekiwań, opinii publicznej czy rodziny, kłócą się, awanturują, używają przemocy, szantażu, manipulacji, wykorzystują siebie wzajemnie i powtarzają rodowe  wzorce relacji. Nie  dokonują zmian w Sobie oczekując bezpodstawnie od partnera innych zachowań  i reakcji.

Wspólna, świadoma decyzja...

...jest podstawą do zmiany obecnej sytuacji na taką, o której oboje marzycie od dawna.
Warsztaty dla parSesje indywidualne