Regulamin serwisu internetowego

Ja & Zwiazki

 1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym
czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie go w
formacie pdf ze strony internetowej https://zwiazki.com.pl i zapisanie w
pamięci komputera. Nieodpłatną aplikację do przeglądania plików w formacie
PDF można pobrać ze strony http://get.adobe.com/reader/

1.2 Serwis dostępny pod adresem internetowym https://zwiazki.com.pl,
prowadzony jest przez Małgorzatę Przygońską, prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Ja & Związki Małgorzata Przygońska zaświadczenie
wydane przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. z dnia 2007-08-20 NIP
113–012-3813, REGON 011659182, z siedzibą w Warszawie, ul Świderska 106/13

1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z
Serwisu oraz warunki świadczenia Usług elektronicznych, a także zasady i
tryb zawierania Umów na odległość z Klientem za pośrednictwem Serwisu.

 1. Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Sprzedawca – Małgorzata Przygońska, p rowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Ja&Związki Małgorzata Przygońska,
zaświadczenie wydane przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. z dnia
2007- 08- 20 NIP113- 012- 3813 , REGON . 011659182 z siedzibą w Warszawie,
ul. Świderska 106/13

2.3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za
pośrednictwem Serwisu.

2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

2.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zwiazki.com.pl

2.6 Umowa zawarta na odległość – umowa
zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby
środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za
pomocą Formularza Zamówienia albo w inny dowolny sposób i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.9 Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone
dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Serwisie.

2.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w
Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.


2.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz
dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12 Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym
widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a
także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.

2.13 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa, z
wyłączeniem Usług elektronicznych będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana
albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również – stosowanie do cech
Produktu – umowę o świadczenie usług, z wyłączeniem Usług elektronicznych i
umowę o dzieło.

2.15 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za
pośrednictwem Serwisu.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą

3.1 Adres Sprzedawcy: 03-128 Warszawa ul. Świderska 106/13

3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: malgosiaprzygonska@zwiazki.com.pl

3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 601345425

3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Ja & Związki Małgorzata Przygońska

03-128 Warszawa ul Świderska 106 m13

BANK PKO SA 16 1240 6117 1111 0000 4760 9934

3.4

3.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
8.00- 16.00

Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz
składania zamówień na Produkty oraz Usługi elektroniczne, niezbędne są:

4.1.1 urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer w
najnowszych wersjach.

4.1.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.1.3 włączona obsługa plików cookies,

4.1.4 zainstalowany program FlashPlayer.

Rodzaje i zakres Usług elektronicznych

5.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne
polegające na:

5.1.1 dostarczaniu ofert oraz wiadomości od Sprzedającego (newsletter),

5.1.2 umożliwieniu składania Zamówień.

5.2 Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę
nieodpłatnie.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

6.1 Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w pkt
5.1.1 następuje w momencie odwiedzenia przez Klienta strony internetowej
Serwisu i wyrażenia woli otrzymywania newslettera poprzez zaznaczenie
odnośnej opcji na stronie Serwisu, po uprzednim podaniu swojego imienia i
adresu poczty elektronicznej oraz zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu
zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta,

6.2 Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w pkt
5.1.2 następuje w momencie odwiedzenia przez Klienta strony internetowej
Serwisu i wypełnienia Formularza zamówienia bądź wyrażenia woli nabycia
Produktów w jakikolwiek inny sposób. Niezbędne jest wyrażenie przez Klienta
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji przez
Sprzedawcę umowy oraz niniejszego Regulaminu.

Warunki zawierania Umów sprzedaży

7.1 Zawarcie Umów sprzedaży następuje zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, w szczególności dotyczącymi ofertowego trybu zawierania umów.

7.2 Zamówienie może być złożone w dowolny sposób, w tym poprzez Formularz
oraz pocztą elektroniczną.

7.3 Strony mogą ustalić szczegóły Umowy sprzedaży w dowolny sposób, również
za pomocą poczty elektronicznej

7.4 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta

7.5 Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu
możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
Konta.

Warunki realizacji Umów sprzedaży

8.1 Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do uiszczenia
wynagrodzenia za usługę bądź ceny za towar, zgodnie z warunkami określonymi
w Serwisie.

8.2 W przypadku, gdy Klient nabywa usługę, zobowiązany jest do zapłaty
części albo całości wynagrodzenia określonego w Serwisie w sposób i w
terminie określonym w Serwisie.

8.3 Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

8.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena
za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania
się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Serwisie

9.1 Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych. Imię i Nazwisko, Adres,
Telefon, E-mail.

9.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

9.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.

9.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w części nr 3 Regulaminu.

 1. Zasady składania Zamówienia

10.1 W celu złożenia Zamówienia należy:

10.1.1 zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);

10.1.2 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka”; albo

10.1.3 skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

10.1.4 Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji –
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu),

10.1.5 kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i
płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości
e-mail,

10.1.6 wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem pkt 11.3.

 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

11.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego

Produktu:

11.1.1

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

11.1.2

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska
pobraniowa,

11.1.3

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 03-128
Warszawa ul Świderska 106 m13

11.2 Klient może skorzystać z następujących metod
płatności:

11.2.1

Płatność przy odbiorze

11.2.2

Płatność za pobraniem

11.2.3

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

11.2.4

Płatności elektroniczne

11.2.5

Płatność kartą płatniczą.

11.3 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

12.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

12.3 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

12.4 W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od
objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

12.5 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

12.6 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w części 3. Regulaminu.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak
nie jest to obowiązkowe.

12.7 Skutki odstąpienia od Umowy:

12.7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa
się za niezawartą.

12.7.2 przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

12.7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie
będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

12.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.9 Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12.10 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł
zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12.11 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


12.12 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

12.12.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

12.12.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.12.3 w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

12.12.4 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy,

12.12.5 w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

12.12.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

12.12.7 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.12.8 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę,

12.12.9 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 1. Reklamacja i gwarancja

13.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

13.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.

13.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

13.4 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

13.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a
jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli
Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania
reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione


13.6 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na
adres podany w części 3 Regulaminu.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń

14.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

14.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

14.2.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

14.2.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Dane osobowe w Serwisie

15.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Serwisu jest Sprzedawca.

15.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu wysyłania ofert Sprzedawcy,
w tym newslettera.

15.3 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


16
Postanowienia końcowe

16.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.

16.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności
i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.

16.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

16.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej

platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:


http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.