zazdrosne-dzieckoWarto zadać sobie pytanie jak ja funkcjonuję w związku z Sobą samym i innymi ludźmi. Być może zauważymy analogie pomiędzy nimi. Nawiązywanie relacji międzyludzkich to istotna część naszego życia, z której czerpiemy radość, przyjemność i wiedzę płynącą z doświadczania, wspólnego bycia ze sobą. Praktyczna i najważniejsza umiejętność społeczna, która pozwala nam funkcjonować razem – w związku małżeńskim, rodzicielskim, przyjacielskim, w grupie społecznej, zawodowej, w firmie. W każdym związku poznajemy Siebie wzajemnie, uczymy się od Siebie i rozwijamy, zyskując wyższą świadomość, która prowadzi nas do jedności.

Każdy związek może być udany, jeśli będzie się opierał na czystych intencjach jego założycieli, jasnych, przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich zasad, celów i zadań. Wzajemnym szacunku i współpracy, współdziałaniu i określeniu odpowiedzialności względem pozostałych, otwarciu się na innych i na nowe pomysły itd. Zasady, że wszyscy w danym związku idą w tą sama stronę, mają wspólne cele i wyznają wspólne wartości sprawdzą się równie dobrze w związku piłkarskim jak i małżeńskim. W każdy związek jego udziałowcy muszą zainwestować energię, uwagę, wytrwałość, w każdym muszą być prawdomówni i uczciwi, wtedy wszyscy bez względu na rolę, którą pełnią będą czuli radość z przynależności do niego.

Wyobrażenia na temat partnerskiego czy małżeńskiego związku mogą się różnić w szczegółach, ale z pewnością dla wielu osób ważne będą takie jego cechy, jak: wzajemny szacunek i akceptacja, równe traktowanie siebie, podział obowiązków zgodny z kompetencjami i chęciami poszczególnych osób, umiejętność dzielenia się czy też dążenie do osiągania porozumienia w sprawach ważnych dla każdego z partnerów. Do stworzenia związku partnerskiego potrzebna jest nie tylko chęć obojga i wspólna decyzja o byciu razem, ale otwartość, zaangażowanie i powierzenie się sobie wzajemnie z pełnym zaufaniem. Potrzebna jest też umiejętność wznoszenia się ponad poglądy własne i przekonania, podziały i ograniczenia, poprzez znajdowanie wyższych wartości wspólnych dla obojga. Umiejętność wybaczania zanim się stanie, cierpliwe zainteresowanie i uważność na partnera. Te i inne cechy, jak również permanentny rozwój każdego z partnerów, równowaga w dawaniu i braniu, określenie swojego terytorium i wspólnej przestrzeni jak również podział finansów tak, żeby każdy czuł się w tej relacji swobodny i odpowiedzialny to zarazem swego rodzaju wyzwania, które jawią się przed każdą parą, która chce stworzyć harmonijny związek oparty na zaufaniu i miłości.

Każda relacja jest odwzorowaniem naszych wcześniejszych doświadczeń( pokoleniowych, rodowych, przejętych informacji na nieświadomym poziomie i jako dziecko) oraz naszych własnych wyobrażeń, myśli i przekonań o nas samych i innych ludziach.  Relacje, więc jak lustro czy papierek lakmusowy pokazują nasze wzorce funkcjonowania. Jeśli związki niosą radość i spełnienie, rozwijają każdego, to cieszmy się, pogłębiajmy i pielęgnujmy te relacje.

Zyskując świadomość poznajemy system głębokich połączeń, które posiadamy z innymi ludźmi z całym światem i samym sobą.  Uczymy się z każdej relacji, korzystamy ze swoistego pola informacji dla własnego rozwoju i możemy zdecydować o wyjściu ze starych, nieoptymalnych przekonań i zachowań w stosunku do Siebie samego i innych ludzi.

Dostrzegasz czy Twoje związki się rozwijają, a Ty w nich ?

Jeśli któryś z nich, albo jakaś ze sfer fizyczna, psychiczna, duchowa nie funkcjonuje tak jakbyś chciał, to znaczy, że należy się zatrzymać, uświadomić Sobie źródło problemu i na tym poziomie uwalniać się od tego w Sobie, co wprowadza dysharmonię, dyskomfort i stres.

Świadome Związki to związki, które dzięki osobistej przemianie jednostek ewoluują i przemieniają potencjał w rzeczywistość.

Świadome Związki partnerskie prowadzą do celu, jakim w związku jest szczęście. Różnica między związkiem szczęśliwym, a nieszczęśliwym polega na tym, że w związku szczęśliwym oboje partnerzy są świadomi tego, co się z nimi samymi dzieje oraz jak rozwija się ich partnerska relacja.
Dzięki tej świadomości oboje mają wpływ na zbliżenie się do Siebie i rozwój relacji.

W szczęśliwym związku oboje:

•    Mają czyste intencje tworząc związek.
•    Pozostają w zgodzie z samym Sobą i potrafią żyć w zgodzie z partnerem.
•    Biorą całkowitą odpowiedzialność za swoją część funkcjonowania w związku..
•    Są asertywni i uważni, rozpoznając na bieżąco:
– wyniesione z rodu wzorce i przekonania dotyczące Siebie samych i funkcjonowania w związku.
– podejmują działania uwalniające z ich podświadomości, wzorce traumatycznych zdarzeń zapisanych na poziomie pamięci komórkowej, przebaczają Sobie osąd, poczucie winy, wstydu, złości, projekcje na partnera, odpuszczają, jednają się z wykluczonymi i stają się coraz bardziej szczęśliwi.
•    Rozumieją, że zachowania innych ludzi zależą od poziomu ich świadomości, na którym funkcjonują, a nie od ich pobożnych życzeń czy chęci.
•    Zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się w parze i dobre relacje przedkładają nad racje.
•    Robią to, co jest do zrobienia na bieżąco z miłością.
•    Akceptują Siebie i partnera wraz z ich rodzinami, przodkami, poprzednimi partnerami bez warunków i zastrzeżeń.
•    Kochają Siebie całym sercem i dzielą się z innymi miłością nie oczekując niczego w zamian.
•    W imię miłości zajmują się Sobą i swoim rozwojem, ponieważ wiedzą, że zmiana w Sobie powoduje zmianę w relacjach ze wszystkimi.

 W nieszczęśliwym związku:

•     Wchodzą w związki oparte na nieczystych intencjach, dlatego w relacji opartej na fałszu często pojawia się uzależnienie od partnera czy środków.
•    Nie rozmawiają ze sobą otwarcie i szczerze.
•    Grają innych niż są naprawdę, nie znają Siebie samych i swojej wartości, ulegają presji oczekiwań, opinii publicznej czy rodziny.
•    Funkcjonują na niskim poziomie wibracji, kłócą się, awanturują, używają przemocy, szantażu, manipulacji, wykorzystują siebie wzajemnie, itd.
•     Nie mają wiedzy jak Sobie i związkowi pomóc i nie proszą o nią, często sądząc, że jedynym wyjściem jest rozstanie, a tego się boją.
•    Obwiniają Siebie lub innych za wszelkie niepowodzenia.
•    Użalają się nad Sobą lub partnerem.
•    Ograniczają się wzajemnie.
•    Rozwiązania szukają na zewnątrz Siebie, a nie w Sobie.
•    Mają roszczenia względem partnera i życzeniowe nastawienie płynące z postawy pożądliwości.
•    Nie rozwijają się i nie poznają Siebie. W związku z tym nie dokonują zmian w Sobie oczekując bezpodstawnie od partnera innych zachowań i reakcji.